KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

28 February 2023

ekipi

Prishtinë, 28.02.2023 – Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Agim Shala - Kryetar i  Komisionit të Ankesave
  • Daut Rudi - Anëtar i  Komisionit të Ankesave
  • Kadri Sylaj - Anëtar i Komisionit të Ankesave
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

Komisioni për Ankesave i OAK-së, shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

  • 1 lëndë, Prishet vendimi i Komisionit Disiplinor të OAK-së dhe shkresat e lëndës i kthehen Komisionit Disiplinor të OAK-së në Rishqyrtim dhe Rivendosje