KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Falënderimi i Sekretarit Gjeneral të IBA-së, Jörg Menzer për Odën e Avokatëve të Kosovës

05 December 2022

ekipi

I nderuar z.President Ejupi,
E nderuara znj. Albulena,
I nderuar z.Curri,

Zgjedhjet e IBA-së 2022 për Sekretarin e Përgjithshëm të IBA-së kanë përfunduar më 2 nëntor 2022 dhe unë u zgjodha me rregull si Sekretar i Përgjithshëm i ONA-së.

Videon me zë mund ta shikoni këtu.

Ju lutem, më lejoni të ju falënderoj për mbështetjen dhe besimin që kam marrë nga Oda e Avokatëve të Kosovës dhe nga ju. Përmes videos së mëposhtme dua të shpreh edhe një herë mirënjohjen time.

Ka qenë një nder i madh të dëgjoj dhe të mësoj, të shkëmbej ide, të diskutoj për të ardhmen e  IBA-së dhe se si fuqia e pashfrytëzuar e Dhomave të Avokatëve, Këshillave të Avokatëve dhe Shoqërive të Avokatisë, ku të jenë bashkuara në IBA, mund të shfrytëzohet në dobi të Profesionit Ligjor, në dobi të vetë IBA-së në mbarë botën.

Siç jemi dakord të gjithë, Dhomat e Avokatëve, Këshillat e Avokatëve dhe Shoqëritë e Avokatëve,  duhet të jenë organizata profesionale të pavarura, të vetërregulluara, të mbrojnë sundimin e ligjit, t'i shërbejnë shoqërisë, të shmangin shkeljet e rregullatorëve, qeverive dhe sfidave të paraqitura nga teknologjia.

Ne, do të jemi në gjendje t’a arrijmë këtë duke punuar së bashku, duke njohur kontributet e bëra nga të gjitha pjesët e IBA-së, duke përfshirë kontributet e rëndësishme të Organizatave Anëtare.

Së bashku, ne mund të çlirojmë fuqinë e vërtetë të profesionit tonë si avokatë, fuqinë e vërtetë të shtetit ligjor.

Së bashku, ne do ta bëjmë IBA- në, Zërin e Vërtetë Global të Profesionit Ligjor, një zë të bashkuar e të dëgjuar në mbarë botën me zë të lartë dhe të qartë!  

Nuk do t'i harroj angazhimet e mia, do të bëj të pamundurën për të përmbushur pritshmëritë dhe do të ju kontaktoj së shpejti.

Me përshëndetjet e mia më të larta,

Jörg Menzer
Prof. Dr. Jörg Menzer
Partner
Rechtsanwalt / Attorney at Law

 

Dear Mr. President Ejupi,
Dear Albulena,
Dear Mr. Curri,

The IBA Election 2022 for the Secretary General of the IBA has ended on 2nd of November, and I was duly elected as Secretary General of the IBA.

Attached video here

Please allow me to thank you for your support and trust I received from Kosova Chamber of Advocates / Kosovo Bar Association and from you. With the following video I want to express my gratitude once more.

It has been a great honor to listen and to learn, to exchange ideas, to discuss the future of the IBA and how the underutilized power of the Bar Associations, Bar Councils and Law Societies united in the IBA can be unleashed for the benefit of the Legal Profession, the IBA itself, and around the world.

As we all agree Bar Associations, Bar Councils and Law Societies must be independent, self-regulated professional organizations, protecting the Rule of Law, serving society, fending off infringements of regulators, governments and challenges posed by technology.

We will be able to achieve this by working together, recognizing the contributions made by all parts of IBA, including the significant contributions of the Membership Organizations.

Together we can unleash the true power of our vocation as lawyers, the true power of the Rule of Law.

Together, we will make the IBA, the True Global Voice of the Legal Profession, an united voice heard around the world loud and clear! 

I will not forget my commitments, I will do my best to live up to the expectations and will reach out to you soon.

With my highest regards,
Jörg Menzer
Prof. Dr. Jörg Menzer
Partner
Rechtsanwalt / Attorney at Law