KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

23 November 2022

ekipi

Prishtinë, 23.11.2022 – Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Kolegji në përbërje prej anëtarëve të Komisionit për Ankesa: Luljeta Jashari - Hertica - Kryetare e  kolegjit, Drenushë Berisha dhe Agim Shala anëtarë, e me Administratoren e Zyrës Disiplinore Vjollca Ajeti, në cilësi të procesmbajtëses, shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

  • REFUZOHET ankesa e palës në procedurë  ashtu që VËRTETOHET Vendimi i Komisionit Disiplinor të OAK-së për shkak të arritjes së parashkrimit absolut të ndjekjes Disiplinore.