KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Vendimet për angazhimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare (KPK - KGJK - OAK)

03 November 2014

ekipi

Këshilli Drejtues i Odës së Avokatëve të Kosovës me datë 03.10.2014 ka nxjerr vendim me të cilën obligohen avokatet që angazhimin sipas detyrës zyrtare (ex-officio) për nevojat e gjykatës, prokurorisë dhe policisë të bëjnë vetëm përmes Odës së Avokatëve të Kosovës.

Gjithashtu, gjeni vendimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës me të cilën ju kërkohet gjyqtarëve, respektivisht prokurorëve që angazhimet e avokatëve sipas detyrës zyrtare të bëjnë vetëm përmes Odës së Avokatëve të Kosovës.

 

Vendimi i Odes se Avokateve te Kosoves

Vendimi i Keshillit Gjyqesor te Kosoves

Vendimi i Keshillit Prokurorial te Kosoves