Pronadzi dokumenat prema godini

Program za nove advokate

Ispit profesionalne etike

Prema Zakonu o advokaturi, jedan od uslova za registraciju kandidata za advokate je polaganje ispita profesionalne etike. Kandidat koji je podneo zahtev za registraciju u registar advokata, polaže ispit etike za advokate pred posebnom Komisijom koju određuje Upravni savet.

Pravo da polažu ovaj ispit imaju kandidati koji su završili Pravni fakultet i položili ispit o sudskoj praksi.

Ispit profesionalne etike je počeo da se organizuje od jula 2013. i održava se 6 (šest) puta godišnje, tačnije svaka 2 (dva) meseca. Kandidati koji uspešno polože ispit profesionalne etike sertifikuju se i evidentiraju u posebnim knjigama Advokatske Komore Kosova.

Procedura organizacije Ispita profesionalne etike za kandidate za advokate reguliše se posebnim pravilnikom odobrenom od strane Upravnog saveta AKK-a.

 

Obuka za kandidate za Ispit o sudskoj praksi

Upravni savet Advokatske komore Kosova na sastanku od  31/10/2013 odlučio je da Centar za obuku AKK-a, počne sa organizacijom seminara za pripremu ispita o sudskoj praksi.

U decembru 2013. počela je prva sesija treninga za potencijalne kandidate za ispit o sudskoj praksi, a obuka je trajala do kraja januara 2014. Predavači seminara su stručnjaci u relevantnim oblastima i pozvani su da podele i predstave svoja znanja sa učesnicima na način kultivisanja pravnih sposobnosti, da se unaprede kapaciteti i razvoj praktičnih veština kod potencijalnih advokata za ispit o sudskoj praksi.

Kroz organizaciju ovih sesija, postignuto je osposobljavanje ovih kandidata i stvoren je njihov  kvalitetan pristup  aktivnostima koje će služiti kao važna mreža za mobilizaciju svih onih koji su u procesu i štaviše da postanu potencijalni kandidati za polaganje ispita o sudskoj praksi, mogućnost za profesionalno unapređenje i uspešno polaganje ispita.

Aplikacija za ovu obuku vrši se nakon objavljivanja konkursa od strane Centra za obuku AKK-a.

 

Sveobuhvatni program za praktičare

U svojoj strukturi AKK ima i praktičare. Priprema, osposobljavanje i njihovo opremanje praktičnim znanjem za nezavisno vršenje delatnosti je glavni cilj ovog sveobuhvatnog programa.

Ceo program reflektuje ukupni duh advokature kao nezavisnu profesionalnu uslugu. Kod nove generacije se stvara osećaj pravičnosti, zakonske delatnosti, morala i profesionalnog poverenja.

Sposobnost za odbranu pod uslovom prava i sloboda ljudi i građana bez rasnog razlikovanja, bez obzira na nacionalnu pripadnost, versko uverenje, političko uverenje, socijalno poreklo biće osnova ovog programa.

 

 

 

 

Molimo vas da preuzmete dokumente u nastavku

  Pretraži advokat

   

  NJOFTIME

  Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

   • Share
  Vidite sve