Zyra e Prokurorit Disiplinor

02 Maj 2018

Statuti i Odës së Avokatëve të Kosovës

 

Neni 104

1. Procedura disiplinore zhvillohet nga organet disiplinore të Odës.

2. Organet disiplinore përbëhen nga:

2.1 Zyra e Prokurorit Disiplinor;

2.2 Komisioni Disiplinor;

2.3 Komisioni për Ankesa.

3. Veprimet e organeve disiplinore rregullohen me akt të veçantë.

Neni 105

1. Zyra e Prokurorit Disiplinor inicion, pranon dhe shqyrton çdo fletëparaqitje ndaj avokatëve dhe praktikantëve.

2. Prokurori Disiplinor zgjidhet nga Këshilli Drejtues.

3. Gjatë punës, Zyra e Prokurorit Disiplinor është e pavarur në zhvillimin e procedurës së hetimit sipas Ligjit për Avokatinë, Statutit të Odës, Kodit të Etikës profesionale të Avokatëve dhe Rregullores Disiplinore të Odës.

4. Përbërja e Zyrës së Prokurorit Disiplinor dhe procedura e përzgjedhjes përcaktohen me akt të veçantë.

5. Zyra e Prokurorit disiplinor sipas fletëparaqitjes së paraqitur do të kryej veprimet hetimore të nevojshme dhe pas kësaj:

5.1 me vendim do ta hudhë poshtë fletëparaqitjen, nëse konkludon se veprimet e paraqitura nuk kanë elemente të shkeljes disiplinore ose për shkak të paraqitjes së parashkrimit të shkeljes dhe të zhvillimit të procedurës disiplinore, ose

5.2 do të përpilojë Propozimin për zhvillimin e procedurës disiplinore për shkeljen disiplinore dhe të njëjtën e përfaqëson deri në përfundimin e procedurës disiplinore.

5.3 Kundër vendimit për hudhje poshtë të fletëparaqitjes disiplinore paraqitësi i fletëparaqitjes ka të drejtë kundërshtimi, nëpërmjet Prokurorit Disiplinor të Odës, në afat prej tetë (8) ditësh nga dita e pranimit të vendimit, për të cilën vendos Këshilli Drejtues i Odës.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha