Klasifiko dokumentet në bazë të vitit

Specializimi

Specializimi i Avokatëve

Zhvillimi i shkathtësive profesionale të avokatëve është një prej objektivave strategjike të Odës së Avokatëve të cilin synon ta arrij përveç tjerash nëpërmjet procesit të specializimit të avokatëve. Specializimi i avokatëve është përcaktuar me Ligjin për Odën e Avokatëve të Kosovës, Statutin e saj, Rregulloren për Specializime dhe aktet tjera normative të OAK-së.

Sipas Ligjit për Avokatinë dhe akteve normative të OAK-së, avokati mund të kërkojë nga Këshilli Drejtues i OAK-së t'i pranohet specializimi në ndonjë lëmi të së drejtës dhe e njëjta të regjistrohet në regjistrin e avokatëve dhe mund të ceket në emërtimin e zyrës së avokatit.

Bazuar në Statutin e OAK-së, specializimi ofrohet në 10 degë të së drejtës, ndërsa sipas Rregullores për Specializime e cila ka hyrë në fuqi me 1 janar 2014 OAK në vitin e parë të hyrjes në fuqi të kësaj Rregullore do të ofroj specializime vetëm në tri degë dhe atë në të drejtën penale, në të drejtën civile dhe të drejtën komerciale.

Specializimi i avokatëve nuk është i obliguar dhe pavarësisht nga specializimi apo jo, nuk kufizohet e drejta e avokatëve në ofrimin e ndihmës juridike në një degë të caktuar siç është përcaktuar me ligj.

Ju lutem shkarkoni dokumentet e më poshtme

  KËRKO AVOKAT

   
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

   • Share
  Shiko të gjitha