Komisioni për Ankesa

Anëtaret e Komisionit për Ankesa

1. Daut Rudi - Kryetar

2. Agon Rexhaj - anëtar

3. Agim Shala - anëtar

4. Drenushe Berisha - anëtare

5. Edona Sina – anëtare

6. Kadri Sylaj - anëtar

7. Leon Përlaska - anëtar

8. Luljeta Jashari-Hertica - anëtare

9. Ruzhdi Berisha - anëtar

10. Shpëtim Sadiku - anëtar

______________________________________________________________

Statuti i Odës së Avokatëve të Kosovës

 

Neni 109

1. Anëtarët e Komisionit për ankesa emërohen nga Kuvendi i Odës.

2. Komisioni përbëhet prej dhjetë (10) anëtarësh.

3. Kryetari i Komisionit për ankesa zgjidhet nga vetë anëtarët e Komisionit.

Neni 110

1. Komisioni për ankesa, në cilësinë e organit të shkallës së dytë, vendos lidhur me ankesat që

parashtrohen kundër vendimeve të Komisionit Disipinor si dhe rasteve të parapra me nenin 6 dhe 48 të Ligjit për Avokatinë.

2. Kur Komisioni për ankesa vendos sipas ankesave disiplinore është i detyruar që t’i përmbahet

rregullave të veçanta të kësaj procedure.

3. Sipas propozimit të Këshillit Drejtues të Odës apo 1/3 e anëtarëve të Kuvendit, Kuvendi ka të drejtë ta shkarkojë secilin anëtar të Komisionit për Ankesa, edhe para skadimit të mandatit, nëse vërtetohet se nuk e ka kryer detyrën në mënyrë korrekte dhe profesionale.

4. Vendimi i Kuvendit është përfundimtar.

Neni 111

1. Komisioni për Ankesa është i obliguar që për ankesat të vendosë në afatin prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e parashtrimit të ankesës.

2. Kundër vendimit të Komisionit për ankesa mund të fillohet kontesti administrativ në përputhje me nenin 55 të Ligjit për Avokatinë.

Neni 112

Komisioni për Ankesa punon dhe merr vendime të plotfuqishme në kolegje disiplinore të përcaktuar në Rregulloren për procedurën disiplinore.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha