Provimi i Përputhshmërisë për Avokatët e Huaj

Avokat i huaj i cili e ka fituar të drejtën për ushtrimin e profesionit të avokatit në shtetin amë, mund të ushtrojë profesionin e avokatit në Republikën e Kosovës në pajtim me kushtet e përcaktuara me Ligjin për Avokatinë dhe aktet tjera të Odës së Avokatëve të Kosovës.

Oda e Avokatëve të Kosovës mban regjsitrin e avokatëve të huaj në të cilin shënohen të dhënat e njëjta sikurse edhe në regjistrat e avokatëve vendor, si dhe të dhënat lidhur me regjistrimin nga autoriteti përkatës i vendit ku është i licencuar avokati dhe të dhënat lidhur me Provimin e Përputhshmërisë (PP).

Provimi i Përputhshmërisë organizohet vetëm në bazë të kërkesës të parashtruar nga avokatët e huaj, e cila duhet të jetë në përputhje me Rregulloren për Licencimin e Avokatëve të Huaj.

Provimi i Përputhshmërisë për Avoaktët e Huaj përfshinë testimin e njohurive themelore në:

- Sistemin juridik të Kosovës,

- Rregulalt e procedurave nën të cilat trajtohet rasti i përfaqësuar dhe

- Kodi i Etikës dhe sistemi displinor i OAK-së,

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha