Klasifiko dokumentet në bazë të vitit

Arsimimi i Vazhduar Ligjor Obligativ (AVLO)

Arsimimi i Vazhduar Ligjor Obligativ për avokatët është program trajnimi i përcaktuar me Ligjin për Avokatinë, Statutin e OAK-së dhe Rregulloren për Arsimimin e Vazhduar Ligjor Obligativ e miratuar nga Këshilli Drejtues i Odës së Avokatëve të Kosovë e cila ka hyrë në fuqi nga 1 janari 2014. Ky program trajnimi ka për qëllim përmbushjen e nevojave dhe pritjeve për një avokati me integritet të lartë profesional, etike, të paanshme, të pavarur dhe moderne.

Objektivat kryesore të AVLO janë:

 • Arsimim Ligjor për avokatët lidhur me reformat legjislative si dhe zhvillimet në praktikën e avokatisë;
 • Ofrimi i mbështetjes profesionale avokatëve në punën e tyre praktike;
 • Nxitja e shkëmbimit të njohurive, metodave dhe praktikave më të mira profesionale;
 • Forcimi i shkathtësive profesionale të shkrimit, arsyetimit dhe argumentimit gjatë zbatimit të ligjit në praktikë;
 • Dhënia e kontributit për mbajtjen e avokatëve të informuar për zhvillimet në lëmin e jurisprudencës, ekonomik, social dhe kulturor;
 • Ngritja e njohurive të avokatëve rreth të drejtës ndërkombëtare në veçanti të Drejtës Evropiane;
 • Ofrimi i një qasje multidisiplinare për temat apo çështjet e adresuara nga nevojat për trajnim të avokatëve;

Ju lutem shkarkoni dokumentet e më poshtme

  KËRKO AVOKAT

   
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

   • Share
  Shiko të gjitha