Skupština

Zakon

Član 42

Organi Komore

1.Organi Komore su: Generalna Konferencija, Predsednik, Upravni odbor,Nadzorni Savet, disciplinska komisija i organi utvrdjeni Statutom Komore.

2.Struktura, ovlašćenja, sastav, način izbor, prava i obaveze organa regulisani su aktima Komore.

3.Skupština Komore sastavljena je od predstavnika regionalnih ogranaka, na principu sistema delegacije, koji su izabrani srazmerno broju pripadnika regionalnih ogranaka.

4.Skupštinu Komore čine osamdeset pet (85) delegata.

Statut

Član 71

1) Članovi Skupštine, Regionalni ogranci AKK, koji traže vanrednu sed nicu Skupštine, pismeni zahtev treba da dostavljaju Predsedniku, uz predlog dnevnog reda.

2) Predsednik saziva vanrednu sednicu Skupštine AKK najkasnije u roku od 2 (dva) meseca, oddana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana.

Član 72

1) Poziv za redovnu ili vanrednu sednicu Skupštine, i svi prateći materijali, treba da se dostavljasvakom članu, najkasnije 15 dana pre održavanja njene sednice.

2) U pozivu se navodi mesto i vreme održavanja Skupštine.

Član 73

1) Skupština sednicese može održati i donositi se punovažne odluke ukoliko sednici prisustvujevećina članova.

2) Skupština donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova na sednici.

Član 74

1) Sednica Skupštine odvija radove u sesijama i na plenarnoj sednic i. Odluke Skupštine donose se na plenarnoj sednici.

2) Poslovnikom o radu Skupštine mogu se predvideti višednevne sesije sednice Skupštine.

Član 75

Nadležnosti Skupštine su:

1.Izbor predsednika i potpredsednika

2.Izbor Disciplinskih Komisija

3.Izbor Nadzornog Odbora

4.Usvajanje Kodeksa Profesionalne Etike, Statuta Advokatske Komore, Tarife za naknadu advokata, Disciplinskog pravilnika, Pravilnika o radu Skupštine, Pravilnika o Kontinuiranom Obaveznom Pravnom Obrazovanju advokata;

5.Usvajanje budžeta Komore

6.Usvajanje godišnjeg izveštaja

7.Odluke o drugim pitanjima, rezervisane Statutom Advokatske Komore.

8.Razmatranje svih pitanja koja se odnose na obavljanje delatnosti advokature i položaj advokature;

9.Razmatranje izveštaja nadzornog organa

10.Debatuje i donosi stav ove i odluke u vezi sa unapređenjem rada AKK, saradnje sa članstvom i drugim domaćim i međunarodnim institucijama i asocijacijama

11.Razmatra i zauzima stavove o svim pitanjima iz delokruga rada drugih organa AKK.

Član 76

Radovi Skupštine odvijaju se prema Poslovniku o radu Skupštine

Poslanici Regionalnog Ogranka Prizren;

 1. Hajrip Krasniqi,
 2. Ruzhdi Gashi,
 3. Visar Ostrozubi,
 4. Refki Taç,
 5. Myrvete Qollaku,
 6. Hazër Susuri,
 7. Besim Kuqi,
 8. Naim Qelaj
 9. Fatmir Jëlliqi.

 

Poslanici Regionalnog Ogranka  Gnjilane;

 1. Sadbere  Maliqi,
 2. Mustafë Musa,
 3. Isa  Mustafa,
 4. Halit  Sinani,
 5. Vlastimir  Peroviç
 6. Sherif Sherifi.

 

Poslanici Regionalnog Ogranka Uroševac;

 1. Jakup Ramadani
 2. Hajrush Nuhiu
 3. Daut Rudi
 4. Millosh Petkoviq

 

Delegat nga Dega Regjionale  Đakovica;

 1. Teki Bokshi,
 2. Ndrecë Doda,
 3. Femije Zhubi,
 4. Xhevdet Kenduesi,
 5. Bahrije Xhyliqi,
 6. Myhedin Bekeri.

 

Poslanici Regionalnog Ogranka  Peč;

 1. Mustafë Radoniqi,
 2. Flamur Kelmendi,
 3. Orhan Basha,
 4. Gëzim Kollqaku,
 5. Hamijete Miftari,
 6. Marjan Nrecaj,
 7. Osman Cucoviqi,
 8. Muharrem Hoti,
 9. Bekë Lajçi,
 10. Qerim Ferizi,
 11. Fatos Shatri dhe
 12. Arianit Nikçi.

Poslanici Regionalnog Ogranka Mitrovica;

 1. Safet Voca,
 2. Vehbi Beqiri,
 3. Xhelal Hasani,
 4. Fatmire Braha,
 5. Marina Jovanivic Bajovic
 6. Kadri Osaj.

 

Poslanici Regionalnog Ogranka Priština;

 1. Adem Vokshi
 2. Ahmet Hasolli
 3. Ahmet Gjinovci
 4. Halim Kuliqi
 5. Florin Vertopi
 6. Feriz Gervalla
 7. Fehmije Gashi Bytyqi
 8. Fatmir Aliu
 9. Fatlum Podvorica
 10. Destan Rukiqi
 11. Dastid Pallaska
 12. Betim Shala
 13. Besnik Berisha
 14. Behar Ejupi
 15. Bajram Tmava
 16. Avni Gjakova
 17. Albert Islami
 18. Ali Beka
 19. Armend Krasniqi
 20. Avdi Ahmeti
 21. Hamdi Jashanica
 22. Ibrahim Dobruna
 23. Isamendin Dedinca
 24. Muhamet Humolli
 25. Musa Dragusha
 26. Milka Milosavljevic
 27. Naser Peci
 28. Ndue Thaqi
 29. Nexharije Hoti
 30. Osman Havolli
 31. Qerim Metaj
 32. Rame Gashi
 33. Sabri Kryeziu
 34. Sevdali Zejnullahu
 35. Shpresa Rama
 36. Shpresa Rexhepi
 37. Tahir Rrecaj
 38. Tome Gashi
 39. Xhevdet Krasniqi
 40. Xhylizare Selimi-Dushi

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
 • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

  • Share
Vidite sve