Komisija za žalbe

Statut

Komisija za žalbe

Član 97

1. Članove Komisije za žalbe imenuje Skupština.

2. Komisija se sastoji od 5 (pet) članova. Članovi imaju njihove zamenike.

3. Komisija za žalbe bira iz svojih redova Predsednika Komisije.

Član 98

1.Komisija za žalbe, u svojstvu drugostepenog organa, odlučuje o žalbama koje se ulažu protiv odluka Upravnog borda, kao i disciplinskim žalbama.

2.Kada Komisija za žalbe odlučuje o disciplinskim žalbama, dužna je da se pridržava posebnih pravila ovog postup ka.

3.Prema predlogu Upravnog Borda ili jene trećine (1/3) planova Skupštine, Skupština ima pravo da odlučuje o razrešenju svakog člana Komisije za kalbe, i pre isteka mandata, ako utvrdi da nije obavljao poslove korektno i profesionalno.

4.Odluka Skupštine je Konačna.

Član 99

1.Komisija za žalbe je dužna da o žalbama odlučuje u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja žalbe.

2.Protiv odluke Komisije za žalbe može se pokrenuti upravni spor u skladu sa članom 55 Zakona o Advokaturi.

Član 100

Komisija za žalbe radi i donosi pravosnažne odluke kada je na sednici prisutna većina članova.

 

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve