G. Osman Havolli
Predsednik

G. Osman Havolli

Osman Havolli, rođen u opštini Podujevo. Osnovnu i srednju školu završio je u Podujevu, a Pravni Fakultet na Univerzitetu u Prištini 1982. godine. Postdiplomske studije je završio na Univerzitetu u Prištini, Pravni Fakultet – Master studije, Krivično pravosuđe, i 28 februara 2009, uspešno odbranio magistarsku tezu pred Komisijom, pod naslovom “Optužnica – Potvrda optužnice”.

U svojstvu stručnog saradnika kao član Zakonodavnog Odbora u okviru Izvršnog veća Skupštine Kosova, u vezi sa zakonskim odredbama u ekonomskom i finansijskom polju. Od 1988 je imenovan za sudiju Opštinskog Suda u Prištini do 21.07.1992, kada je pod prinudnim merama otpušten sa posla zajedno s drugim sudijama. Od 1993. godine radio je kao advokat do 20.07.2000. Nakon toga, ponovo je imenovan za sudiju Opštinskog Suda u Prištini, konkretno u oblasti krivičnog prava, i u skladu sa zakonom, kao sudija pojedinac, i panel sudija. Radio je 10 godina kao sudija Krivičnog odelenja, do 16 septembra 2009, kada je primljen u Advokatsku Komoru Kosova, i trenutno obavlja advokatsku delatnost. Predsednik Regionalnog Ogranka Advokatske Komore Kosova u Prištini, izabran od strane Izborne Skupštine 30.10.2012 do kraja svog mandata 14.11.2015.

U pogledu stručnog usavršavanja, bio je trener Kosovskog Instituta za Pravosuđe u oblasti krivičnog pravosuđa. Napisao je nekoliko naučnih i stručnih radova, koji su predstavljeni tokom treninga. Certifikovan instruktor za obuku od strane Međunarodne Organizacije za razvoj prava (IDLO), i učestvovao u značajnom broju programa iz oblasti zakonske infrastrukture. Objavio je naučne radove u Biltenu “Advokatura” Advokatske Komore Kosova.

Predsednik Advokatske Komore Kosova, Osman Havolli, u isto vreme obavlja advokatsku delatnost, sa sedištem kancelarije u Prištini.


Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve