Këshilli Drejtues

Këshilli Drejtues i Odës së Avokatëve të Kosovës

Anëtarët e Këshillit Drejtues:

1. Behar Ejupi - Kryetar i Odës së Avokatëve të Kosovës

2. Naim Rudari - Nënkryetar

3. Blerim Ademaj - Anëtar (Dega Regjionale në Pejë)

4. Ergjyment Barbullushi - Anëtar (Dega Regjionale në Gjakovë)

5. Fitim Shabani - Anëtar (Dega Regjionale në Ferizaj)

6. Nasuf Hasani - Anëtar (Dega Regjionale në Prishtinë)

7. Flamur Ahmeti - Anëtar (Dega Regjionale në Gjilan)

8. Vehbi Beqiri - Anëtar (Dega Regjionale në Mitrovicë)

9. Hajrip Krasniqi - Anëtar (Dega Regjionale në Prizren)

10.Osman Havolli - Anëtar (ish kryetar)

11. Xhevdet Halili - Anëtar nga jashtë

 

Në bazë të Statutit të Odës së Avokatëve të Kosovës

 

Neni 94

Këshilli Drejtues i Odës, përbëhet nga Kryetari i Odës, Kryetari i mëparshëm i Odës, Nënkryetari, shtatë (7) anëtarë - Kryetar të Degëve Regjionale si dhe një (1) anëtar jashtë Odës, personi që është i shquar në lëminë juridike, i cili emërohet nga Kuvendi.

Neni 95

1. Kompetencat e Këshillit Drejtues janë:

1.1. përcakton propozimin e akteve normative në kompetencë të Kuvendit për miratim, sipas nenit 75 të Statutit të Odës ;

1.2. miraton akte normative përveç atyre të parashikuara me nën paragrafin 1.1 të këtij neni;

1.3. vendos për lartësinë e shumës për regjistrim, lartësinë e anëtarësisë dhe lartësinë e shumës së të hollave për obligimet tjera të avokatëve, praktikantëve dhe anëtarëve vullnetarë;

1.4. vendos për shumën e të hollave me të cilat mund të disponojë Këshilli Drejtues i Odës dhe Kryetari i Odës ;

1.5. vendos për programin dhe rekomandimet për ngritjen profesionale të avokatëve dhe praktikanteve;

1.6. vendos dhe jep rekomandime dhe propozime të interesit të përgjithshëm për ushtrimin e avokatisë;

1.7. përcakton propozimin e buxhetit, llogarisë dhe bilancit të Odës dhe ia paraqet Kuvendit për miratim;

1.8. udhëheq afarizmin financiar të Odës;

1.9. përcakton propozimin e raportit mbi punën e Këshillit Drejtues të Odës dhe të Kryetarit të Odës ,

1.10. përgatit raportet për anëtarësimin e Odës në shoqata ndërkombëtare të avokatëve dhe organizatat e tjera dhe i cakton përfaqësuesit e Odës në ato asociacione;

1.11. kujdeset për përparimin e bashkëpunimit të Odës në vendet e tjera dhe me asociacione të tjera profesionale;

1.12. përcjell punën e avokatëve, zyrave të përbashkëta, shoqërive të avokatëve dhe praktikanteve si dhe ndërmerr veprime për përparimin e punës së tyre;

1.13. kryen punë me rëndësi të përgjithshme të Odës;

1.14. organizon takime pune, tryeza të rrumbullakëta etj;

1.15. mbikëqyrë publikimin e Buletinit të Odës dhe botimeve tjera;

1.16. kryen të gjitha punët e përcaktuara me Ligjin për Avokatinë, me këtë Statut dhe akte të tjera të përgjithshme;

1.17. këshillon dhe njofton anëtarët e Odës për çështjet e detyrimeve profesionale;

1.18. vendosë për kërkesat e anëtarësisë në Odën dhe ankesat kundër saj;

1.19. ndërmjetëson në mospajtimet ndërmjet anëtarëve të Odës ;

1.20. mbikëqyrë përmbushjen e detyrimeve që i takojnë anëtarëve të Odës dhe përmbaron vendimet e Komisionit Disiplinor;

1.21. kërkon fillimin e procedurës disiplinore, në qoftë se kjo procedurë nuk është iniciuar nga palët e autorizuara;

1.22. administron me buxhetin e Odës;

1.23. jep llogari vjetore Kuvendit të Odës për administrimin e Odës ;

1.24. përgatit ekspertiza, të kërkuara nga organet zyrtare ose ndonjë gjykatë;

1.25. kontribuon në shkollimin dhe testimin e studentëve dhe praktikantëve;

1.26. bën propozimin për anëtarin e komisionit për provim të jurisprudencës;

1.27. përgatit raportin vjetor Kuvendit të Kosovës, për punën e Odës; 1.28 kryen detyrat e ngarkuara nga Kuvendi i Odës të parashikuara me Statutin e Odës.

Neni 96

1. Mbledhja e Këshillit Drejtues të Odës mund të mbahet dhe të merren vendimet e plotfuqishme nëse në mbledhje merr pjesë shumica e anëtarëve.

2. Këshilli Drejtues të Odës merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm.

3. Në mungesë të Kryetarit mbledhjet i udhëheq Nënkryetari.

Neni 97

Kryetari i Odës e thërret mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit Drejtues të Odës, nëse këtë e kërkon, së paku, 1/3 e anëtarëve të tij.

Neni 98

1. Thirrjet dhe materialet për mbledhjet e Këshillit Drejtues të Odës u dorëzohen anëtarëve, më së voni 8 ditë para mbledhjes.

2. Në thirrje duhet të shënohet vendi dhe koha e mbajtjes së mbledhjes dhe rendi i ditës.

Neni 99

Në mbledhje mbahet procesverbali të cilin e nënshkruajnë Kryesuesi i mbledhjes dhe procesmbajtësi.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha