OAK dhe PJK me rastin e Ditës Evropiane të Drejtësisë deklaruan:

Kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, z. Ibrahim Dobruna lidhur me Ditën Evropiane të Drejtësisë ka thënë se “Demokracia dhe forcimi i sundimit të së drejtës janë garanci për liritë dhe të drejtat themelore të njeriut. Drejtësia është thelbësore në krijimin e një shoqërie demokratike e cila përqafon standardet më të larta demokratike. Në këtë aspekt, Oda e Avokatëve të Kosovës vazhdimisht përpiqet për të arritur standardet evropiane në funksionimin e shtetit të së drejtës në Republikën e Kosovës”.

Harold D. Dampier, Jr., Shefi i Zyrës së NCSC në Kosovë tha se "Qëllimi i Ditës Evropiane të Drejtësisë është të mundësojë çdo qytetari qasje më të mirë në drejtësi, që nënkupton informimin e tyre për të drejtat që i kanë brenda sundimit të së drejtës. NCSC në Kosovë dhe OAK do të synojnë të punojnë bashkërisht për të siguruar se çdo ditë në Kosovë është Ditë Evropiane e Drejtësisë"
 
KCA and KLP in honor of European Day of Justice gave the following statement:

President of the KCA, Mr. Ibrahim Dobruna on the occasion of the European Justice Day stated that "Democracy and strengthening of the rule of law is a guarantee for human rights and freedoms. Justice is crucial in creating a society that upholds highest standards of democracy. In this regard, Kosovo Chamber of Advocates is constantly striving to achieve European standards in functioning of the rule of law in the Republic of Kosovo".

Harold D. Dampier, Jr. CoP NCSC in Kosovo said “The aim of the European Day of Justice is to allow every citizen better access to justice, which means informing them of their rights within the rule of law. NCSC in Kosovo and KCA will strive to work together to ensure every day in Kosovo is European Day of Justice.”